Verkoop en leveringsvoorwaarden ChocoladeTotaal

1. Algemeen
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna: “algemene leveringsvoorwaarden” zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij ChocoladeTotaal , hierna te noemen: “Gebruiker”, goederen en/of diensten levert aan koper/opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.

1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden danwel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Gebruiker alleen dan, indien zij deze afwijkingen of veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.

1.3 Indien enige bepaling van de algemene leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Gebruiker en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

1.4 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

1.5 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst.

2. Aanbod en overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Gebruiker – waar onder mede afbeeldingen, tekeningen, specificaties, schema’s, prijslijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Indien een offerte van Gebruiker een (vrijblijvend) aanbod bevat en dit aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Gebruiker het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen.

2.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Gebruiker een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daadwerkelijk door Gebruiker uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Afspraken met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden Gebruiker alleen indien deze door Gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.

3. Prijzen en betalingen
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in onder meer catalogi, prijslijsten en advertenties vermelde prijzen van Gebruiker af fabriek/magazijn Heerhugowaard (Nederland) en exclusief BTW. Genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde prestatie of leveringsomvang en periode. Meer of bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend.

3.2 Gebruiker heeft het recht alle prijsverhogende factoren, waaronder mede worden verstaan, verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers (van grondstoffen), alsmede een wijziging in valutaverhoudingen – die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst binnen drie maanden, aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Verhoging van de kostprijs geeft Opdrachtgever in dat geval het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

3.3 Indien acceptatie van de offerte door Opdrachtgever plaatsvindt na de in de aanbieding weergegeven acceptatieperiode en Gebruiker de acceptatie uitdrukkelijk heeft bevestigd op grond waarvan

Gebruiker alsnog uitvoering zal geven aan de opdracht, is Gebruiker gerechtigd de daarmee samenhangende extra productiekosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen met een minimum van 15%.

3.4 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door Opdrachtgever te geschieden in Euro’s, binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.5 Betalingen worden steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen onder verrekening van de daarop gekweekte rente wegens vertraging in de betaling.

3.6 Bij betaling via een bank geldt als datum van betaling de datum waarop de creditering van Gebruiker door de bank plaatsvindt, bij betaling per cheque geldt als datum van betaling de datum waarop de cheque door Gebruiker verzilverd is.

3.7 Alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins voortvloeiende uit late betaling of niet-betaling zijn voor rekening van Opdrachtgever. Zelfs indien Opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zou hebben voldaan.

3.8 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is Opdrachtgever van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is aan Gebruiker vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke rente verschuldigd, waarop een gedeelte van een maand voor gehele maand wordt gerekend. Daarnaast is Gebruiker gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering genoemde kosten, waaronder de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door Opdrachtgever aan Gebruiker verschuldigd, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 275,00

3.9 Opdrachtgever kan zijn betalingsverplichtingen niet weigeren na te komen op grond van het feit dat Gebruiker haar garantieverplichtingen niet, nog niet of niet geheel is nagekomen.

4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 Gebruiker behoudt zich het eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Gebruiker uit hoofde van de krachtens de overeenkomst geleverde zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede op grond van artikel 3 verschuldigde bedragen.

4.2 Rechten worden aan Opdrachtgever slechts verleend, of in het voorkomend geval overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4.3 Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van Gebruiker geschieden. Opdrachtgever is verplicht Gebruiker onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen.

4.4 Bij gebreke aan betaling de vervaldag en in het geval van faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever is Gebruiker gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent Opdrachtgever Gebruiker bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van Gebruiker op schadevergoeding. Teruggenomen goederen crediteert Gebruiker tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.

5. Leveringen
5.1 Alle door Gebruiker genoemde leveringstermijnen gelden slechts bij benadering. Zij zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Gebruiker bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt Gebruiker niet in verzuim. Gebruiker is echter niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Gebruiker Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is Gebruiker niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Gebruiker. Levering van de zaken zal geschieden conform offerte van Gebruiker.

5.2 Een Opdrachtgever, die een van zijn werknemers of een derde mondeling of schriftelijk opdracht pleegt te geven goederen voor zijn rekening bij Gebruiker te kopen en af te halen, dient Gebruiker schriftelijk mee te delen indien de opdracht een einde heeft genomen.
Indien dat niet geschiedt, is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade welke voor Gebruiker mocht ontstaan, als goederen aan iemand zijn meegegeven die namens Opdrachtgever tot het kopen en in ontvangst nemen van de goederen niet (meer) gerechtigd was.

6. Medewerkingsverplichting Opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Gebruiker nauwkeurig aan te geven wanneer en waar de door Gebruiker te leveren zaken dienen te worden afgeleverd. Opdrachtgever is verplicht alle door Gebruiker met het oog op verzending van de zaken gewenste informatie te verstrekken. Indien Opdrachtgever geen plaats van aflevering aan Gebruiker heeft genoemd, geldt het magazijn van Gebruiker als plaats van aflevering en geschiedt opslag voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.2 Indien is overeengekomen, dat de zaken door Gebruiker in bewaring zullen worden genomen, geschiedt opslag voor risico en rekening van Opdrachtgever. In dit geval geldt het magazijn van Gebruiker als plaats van aflevering en de toezending van de factuur als kennisgeving van opslag.

6.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens (waaronder doch niet beperkt tot digitale bestanden) niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Gebruiker staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet (door bijvoorbeeld kwalitatief inferieure bestanden/gegevens aan te leveren), heeft Gebruiker het recht tot opschorting van uitvoering van de overeenkomst en heeft Gebruiker het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

7. Risico
7.1 Tenzij anders vermeldt gaat het risico van verlies, beschadiging of anderszins van door Gebruiker geleverde zaken op het moment van aanvang van transport vanaf de fabriek/het magazijn van Gebruiker over op Opdrachtgever.

7.2 Tenzij anders overeengekomen is bij door Gebruiker te leveren zaken het transport voor risico van Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door Gebruiker bepaald. Tenzij anders overeengekomen zijn de te vervoeren zaken niet verzekerd, tenzij Opdrachtgever dit nadrukkelijk verlangt, in welk geval de kosten voor zijn rekening komen.

8. Installatie
8.1 Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien Gebruiker zorgdraagt voor installatie zal Opdrachtgever voor aflevering van de zaken een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, ter beschikking stellen.

9. Inspectie en reclame
9.1 Onverwijld nadat Gebruiker goederen aan Opdrachtgever heeft geleverd, zal Opdrachtgever deze inspecteren. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde goederen respectievelijk uiterlijk waarneembare gebreken van de goederen dienen daarop direct, doch in ieder geval binnen zeven (7) dagen na aflevering door Gebruiker, schriftelijk door Opdrachtgever bij Gebruiker te worden gemeld. Opdrachtgever dient Gebruiker alsdan binnen de periode als voornoemd de paklijst terug te zenden onder opgave van manco of surplus. Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door Opdrachtgever van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van Opdrachtgever terzake. In de handel gebruikelijke of technisch niet te voorkomen geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmeting, gewicht en uiterlijk vormen geen grondslag voor klachten.

9.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn retourzendingen buiten de reclameperiode als hiervoor onder 9.1. bedoeld – zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker niet toegestaan. In het geval een dergelijke retourzending door Gebruiker wordt toegestaan zal deze in beginsel door haar kosteloos worden opgehaald vanaf de plaats waar de goederen zijn afgeleverd.

10. Garanties
10.1 Indien niet anders overeengekomen, rust op de kwaliteit van alle geleverde goederen een garantietermijn van zeven (7) dagen welke termijn aanvangt op het moment dat van aanvang van het transport vanaf de fabriek/het magazijn van Gebruiker. De garantie omvat het gedurende garantietermijn vervangen, of naar keuze van Gebruiker naar beste vermogen herstellen van (eventuele materiaal- en fabricagefouten in de) geleverde zaken, indien deze fouten binnen voornoemde garantieperiode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Gebruiker zijn ingediend. Alle vervangen goederen worden eigendom van Gebruiker.

10.2 De garantieverplichting vervalt indien fouten in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van foutieve opslag door Opdrachtgever, danwel transport door Opdrachtgever in een ondeugdelijke verpakking, onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, het ontbreken van serienummers of indien Opdrachtgever zonder toestemming van Gebruiker wijzigingen in de zaken, of in de onderdelen die door Gebruiker in het kader van onderhoud of garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. De alsdan door Gebruiker gemaakt kosten, waaronder onderzoeks- (met een minimum van één uur) en transportkosten zullen in de hierboven genoemde gevallen tegen de alsdan bij Gebruiker geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

10.3 Overigens vervalt de aanspraak op garantie gedurende de periode dat Opdrachtgever niet geheel danwel niet tijdig aan enige verplichting van de overeenkomst heeft voldaan.

10.4 Werkzaamheden en kosten, waaronder kosten van herstel/vervanging buiten het kader van deze garantie zullen door Gebruiker aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven.

10.5 Indien zaken worden hersteld/vervangen buiten de garantie termijn, worden op deze reparaties een garantie gegeven van zeven (7) dagen. Herstel/vervanging binnen deze termijn van zeven (7) dagen geven geen recht op een nieuwe garantie termijn.

10.6 Opdrachtgever is verplicht de voor herstel/vervanging krachtens de garantie in aanmerking komende zaken in een deugdelijke verpakking vergezeld van een schriftelijke en duidelijke klachtomschrijving en een kopie van de factuur, naar het door Gebruiker opgegeven adres te sturen, tenzij anders is bepaald. Risico’s van transport van de zaken, zowel naar Gebruiker als retour, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

10.7 Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door Gebruiker geen enkele garantie, direct danwel indirect op de geleverde zaken verleend.

11. Goederen van toeleverancier
11.1 Indien en voor zover Gebruiker goederen van derden aan Opdrachtgever levert, zullen mits zulks door Gebruiker aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die goederen de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor opdrachtgever ter inzage bij Gebruiker en Gebruiker zal deze aan opdrachtgever op zijn verzoek toezenden.

11.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Gebruiker.

11.3 om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen
12.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.

12.2 Gebruiker is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Gebruiker is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel blijkt.

13.2 In geval van een aan Gebruiker toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Gebruiker uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, mits Opdrachtgever Gebruiker eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Gebruiker een redelijke termijn wordt gegund alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) schade aan de geleverde goederen en (ii) schade aan andere eigendommen van Opdrachtgever.

13.3 De totale aansprakelijkheid van Gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Opdrachtgever aan Gebruiker betaalde factuurbedrag (exclusief BTW) van de geleverde goederen/diensten, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

13.4 De totale aansprakelijkheid van Gebruiker voor schade door dood of lichamelijk letsel en materiële beschadiging van zaken, dit laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld, zal in geen geval meer bedragen dan hetgeen op grond van de door Gebruiker afgesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd.

13.5 Gebruiker is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen het verloren gaan van gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voorts is Gebruiker nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade die is ontstaan als gevolg van met behulp van door Gebruiker geleverde goederen gegenereerde gegevens.

13.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van fouten of verzuim van derden, die op instructie van Opdrachtgever zijn belast met levering van zaken of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.

13.7 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, die tijdens transport van retour gezonden zaken, van Opdrachtgever naar Gebruiker, is ontstaan. Indien goederen niet in originele verpakking retour zijn verstuurd, is Gebruiker ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens transport naar Opdrachtgever.

14. Intellectuele eigendom
14.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst door Gebruiker vervaardigde en/of ter beschikking gestelde goederen en materialen, waaronder (doch niet beperkt tot) analyses, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, tekeningen, schema’s, materiaallijsten, documentatie en overige materialen berusten uitsluitend bij Gebruiker of diens toeleverancier. Uitsluitend Gebruiker heeft het recht deze zaken, materialen, teksten e.d. als voornoemd te deponeren. De aan Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen, tekeningen, schema’s, materiaallijsten, documentatie en overige materialen en zaken e.d. als voornoemd mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker, geheel noch gedeeltelijk door Opdrachtgever worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt dan wel aan derden worden afgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook. Gebruiker is bevoegd aan het geven van haar toestemming nader door haar te bepalen voorwaarden te verbinden, waaronder doch niet gelimiteerd tot het betalen van een vergoeding aan Gebruiker.

14.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden is Gebruiker jegens Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schending van rechtsvoorschriften, inbreuk op rechten danwel op rechtens beschermende belangen van derden, indien deze voorschriften, rechten of belangen in Nederland algemeen bekend zijn, of wanneer de Opdrachtgever Gebruiker uitdrukkelijk op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft gewezen. Wordt Gebruiker zelf of terzake van een schendig op inbreuk, als hier bedoeld, door derden aangesproken, dan is de Opdrachtgever op overeenkomstige wijze gehouden Gebruiker te vrijwaren en schadeloos te stellen.

15. Overmacht
15.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, noch tot schadevergoeding, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht van Gebruiker wordt mede verstaan tekortkomingen van toeleveranciers van Gebruiker, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, transport-belemmeringen en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Gebruiker liggen.

15.2 In geval van overmacht wordt de verplichting van de partij die zich op overmacht beroept voor de periode van de overmacht opgeschort. In het geval de machtssituatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat deze langer zal voortduren, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden.

16 Beëindiging
16.1 Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding door middel van rechterlijke tussenkomst slechts toe, indien Gebruiker na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gegund wordt om alsnog haar verplichtingen na te komen, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. Opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend ontbinden voor de gedeelte dat nog niet is uitgevoerd.

16.2 Gebruiker kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat:
 Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
 haar al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend of beslag wordt gelegd op haar vermogensbestanddelen;
 Opdrachtgevers onderneming wordt geliquideerd of beëindigd;
 Opdrachtgever na schriftelijke aanmaning niet voldoet aan enige betalingsverplichting;
 Indien de kredietrisico’s voortvloeiende uit de overeenkomst naar het oordeel van Gebruiker niet of onvoldoende kunnen worden gedekt bij een door Gebruiker te bepalen instelling die zich met de verzekering van dergelijke risico’s bezighoudt.
Gebruiker zal wegens ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

16.3 Vóór ontbinding gefactureerde bedragen betrekking hebbend op reeds ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

17. Export
17.1 Bij export van goederen voor/door Opdrachtgever zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. Opdrachtgever zal Gebruiker vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Opdrachtgever toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

18. Toepasselijk recht en geschillenregeling
18.1 Alle uit door Gebruiker gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Gebruiker en Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

18.2 Op alle overeenkomsten tussen Gebruiker en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19. Vindplaats en wijziging voorwaarden
19.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 14 februari 2012.
19.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
19.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.